search instagram arrow-down

Projecten

Transport project

De zorg aan kinderen met een acute levensbedreigende ziekte verschilt van de zorg aan volwassenen in een vergelijkbare situatie. 
Kinderen hebben een speciaal ingerichte afdeling nodig: een Kinder Intensive Care Afdeling of Pediatrische Intensive Care Unit (PICU). Momenteel hebben de zeven academische ziekenhuizen in Nederland ieder een PICU. Er is een indicatie voor opname op een PICU bij (dreigende) verstoring van de ademhaling die kunstmatige beademing noodzakelijk maakt of bij bedreiging of verstoring van meer dan één orgaansysteem.

Het is vastgesteld dat de toekomstverwachting van ernstig zieke kinderen in deze gespecialiseerde centra beter is gewaarborgd dan in een regulier ziekenhuis. Deze zorg is derhalve bewust gecentraliseerd. De zeven academische ziekenhuizen met een Kinder IC bedienen dan ook de reguliere ziekenhuizen in hun regio.

De Stichting heeft tot dusver een groot project gerealiseerd: het Transport project, aangevraagd door het Academisch Ziekenhuis Maastricht. (nu MUMC+)
Omdat de intensieve zorg voor kritisch zieke kinderen in Nederland is gecentraliseerd zal een kind, dat kunstmatige beademing of een andere specialistische intensieve behandeling nodig heeft naar een van de academische ziekenhuizen moeten worden vervoerd; een rit per ambulance die soms wel anderhalf uur kan duren.
Een dergelijk vervoersprobleem deed zich bij volwassenen in veel mindere mate voor, omdat alle reguliere ziekenhuizen wel een volwassenen IC hebben.
Het vervoer van deze kinderen moest dringend geoptimaliseerd worden en er was destijds geen budget beschikbaar binnen de reguliere gezondheidszorg.

MUMC+ en transport

Het is aan het MUMC+ om intensieve zorg te verlenen aan alle kinderen met een IC – indicatie van de ziekenhuizen in Eindhoven, Geldrop, Heerlen, Helmond, Roermond, Sittard, Veldhoven, Venlo en Weert.
Indien een kind (van nul tot zestien jaar) in deze regio verzorging op een IC behoeft, wordt de PICU van het MUMC+ gevraagd het kind te komen ophalen.
In het MUMC+ is dit vervoer reeds jaren redelijk goed georganiseerd: vanuit Maastricht vertrekken in zo’n geval een Kinderarts-intensivist en een speciaal opgeleide verpleegkundige met een ambulance die een speciale brancard aan boord heeft. De brancard is uitgerust met ondermeer beademingapparatuur, bloeddrukmeters en hartbewaking voor kinderen.

Transport brancard MUMC+, 2002

Deze brancard met uitrusting moet het transportteam in staat stellen om gedurende het vervoer alle vitale functies van het kind te ondersteunen zoals ademhaling en bloedsomloop. Aan de brancard worden hoge eisen gesteld, omdat er bij kinderen niet alleen een grote diversiteit aan ziektebeelden is, maar ook de grootte en leeftijd per patiëntje kan erg verschillen. Ook wil men het niveau van bewaking en behandeling van de PICU zo dicht mogelijk benaderen. Daarnaast zijn het meestal zeer instabiele patiëntjes waarmee het transportteam wordt geconfronteerd.
Tijdens het transport moet de IC als het ware naar het kind toe worden gebracht, zodat er tijd wordt gewonnen in een situatie waarin elke minuut telt.
Het MUMC+ maakte bij het begin van het transport project ca. 100 ritten per jaar.
De toenmalige apparatuur (zie foto’s) was echter niet meer adequaat en onveilig bij een ongeval.

Doel

Het doel van het Transport project was om in samenwerking met bedrijfsleven, universiteiten, academische ziekenhuizen en ambulance diensten een mobiele pediatrische intensive care transport unit te ontwikkelen en te bouwen. De unit moest voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden en geschikt zijn om kritisch zieke kinderen met een leeftijd van enkele weken tot 16 jaar op een optimale manier te vervoeren. Op deze unit moest iedere behandeling mogelijk zijn die ook op een PICU mogelijk is. Deze unit zou vervolgens door de specialistische transportteams van de Pediatrische Intensive Care Units (PICU’s) gebruikt worden voor het vervoer van kritisch zieke kinderen met een direct levensbedreigende aandoening vanuit een algemeen ziekenhuis naar één van de PICU’s in Nederland.

Beoogd resultaat

“Het resultaat van het project zal zijn de ontwikkeling van een landelijke standaard voor een Mobiele Pediatrische Intensive Care Transport Unit. Deze zal gebaseerd zijn op de door de PICU’s overeengekomen systeem vereisten en uitmonden in de bouw van een transport unit. De eerste unit zal gebruikt worden door de PICU van het AZM. 

Het prototype zal in ontwikkeling en uitvoering van alle laatste technieken en materialen gebruik maken, modulair in opbouw zijn en uitvoerig worden getest op functionaliteit en veiligheid.”

Bereikte resultaat

De zeer innovatieve brancard die in 2008 in gebruik werd genomen door de PICU in Maastricht is bijna 10 jaar intensief gebruikt en heeft meer dan 1500 kritisch zieke kinderen en volwassenen vervoerd.

De ontwikkeling van en de ervaringen met de nieuwe brancard heeft in diverse academische ziekenhuizen (Groningen, Utrecht, Nijmegen en Maastricht) geleid tot een optimalisering en intensivering van het vervoer van kritisch zieke kinderen en volwassenen.

Omdat de brancard in toenemende mate ook voor volwassenen werd gebruikt, is er samen met de volwassen Intensive Care en de Instrumentele Dienst van het MUMC+ nagedacht over de volgende versie van de brancard. Hierbij is met name aandacht besteed aan een betere ergonomie, gewichtsreductie en elektrische aandrijving. Daarnaast moest er de mogelijkheid komen om extra high tech apparatuur voor de ondersteuning van de bloedsomloop en de ademhaling (ECMO en ballonpomp) mee te kunnen nemen. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is er intensief samengewerkt met een Duitse brancard ontwerper en bouwer, die gelijktijdig bezig was met dezelfde ontwikkeling. Deze samenwerking heeft geleid tot een verder uit ontwikkelde brancard (zie foto) voor het vervoer van de meest kritisch zieke patiënten, zowel kinderen als volwassenen, die voldoet aan de veiligheidseisen van de TUV en op bestelling geproduceerd kan worden.

Alhoewel de Stichting met deze laatste ontwikkeling geen bemoeienis heeft gehad, is het Transport project een duidelijke katalysator geweest om het IC vervoer in heel Nederland op een hoger niveau te tillen.

Huidige Mobiele Intensive Care Unit voor kinderen en volwassenen, MUMC+ 2017

Partners & budget

Aan het project werkten mee:

  • Alle PICU’s van de academische ziekenhuizen
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht
  • Mobile Intensive Care Unit (MICU) Amsterdam (IC transport team voor volwassenen)
  • Heli Holland
  • Ambulance Dienst Zuidelijk – Zuid Limburg

Financiële ondersteuning is gegeven door het MUMC+, een aantal grote ondernemingen, fondsen en particuliere donateurs. Eventuele nadere details kunnen worden opgevraagd bij de Penningmeester.

Het project stond onder leiding van Drs. G.D.Vos, destijds medisch hoofd PICU, MUMC+.

De totale kosten voor dit project bedroegen €258.285, een bedrag dat geheel door de Stichting bij elkaar is gebracht.

%d bloggers liken dit: